Menu Zamknij

Jak działamy

Wejście w życie nowej ustawy o odpadach zasadniczo zmienia nasze obowiązek jako wytwórcy odpadów, ale żaden sposób nie zwalnia nikogo od troski o generowane przez siebie odpady.

Owszem – składamy deklaracje w gminie, otrzymujemy poza naszym wyborem pojemnik na odpady bytowe obsługiwany przez wyłonioną z przetargu firmę, płacąc jedynie odgórnie ustalony podatek, nadal jednak zachowujemy możliwość osobistego decydowania o wywozie gruzu i innych odpadów poremontowych czy np. o uprzątnięciu terenu własnej inwestycji, jakim jest np. obszar budowy, remontu czy rozbiórki. W dalszym ciągu możemy wybrać firmę, która w profesjonalny sposób zajmie się odpadami, dając nam spokój i pewność, że trafią one do wtórnego zagospodarowania, a nie np. do lasów.

Taką właśnie firmą jest SKIP Wojciech Żwawiak ze 100% polskim kapitałem prowadzona przez rodowitych poznaniaków. Do głównych jej zadań należy: wywóz gruzu, wywóz odpadów, wywóz śmieci, kontenery na gruz, kontenery na odpady, kontenery na śmieci, wynajem kontenerów.

Jej atutem jest nie tylko nabywane latami doświadczenie pracowników, ale też duże możliwości techniczne, w tym przede wszystkim własna profesjonalna linia do recyklingu odpadów poremontowych.
Dzięki tej jedynej w Wielkopolsce linii, przyjmowane przez SKIP odpady w aż 96 procentach są przetwarzane ponownie, trafiając w postaci odsiewki sortowanej gruzu sortowanego o wybranych, bardzo małych średnicach, na budowę dróg, placów czy ulic.

Tylko nasza firma może pochwalić się tak wysokim odzyskiem odpadów.
Gwarantujemy zatem współpracę opartą o poszanowanie ekologii, przepisów prawa i ekonomii zapewniając korzystną ofertę cenową.

Do tego odbieramy od naszych Klientów zarówno gruz i odpady pobudowane, jak i odpady komunalne – bo do takich należą odpady remontowe wygenerowane przez indywidualne osoby, czyli przeciętnego Kowalskiego. SKIP Wojciech Żwawiak dostarcza kontenery pod wskazane adresy o różnej pojemności – od 1,7 m3 do 18 m3 - na gruz lub odpady budowlane zmieszane, odbiera je i utylizuje przyjęte w ten sposób materiały. Klient może skorzystać także z usług dodatkowych, do których należy:

 • wynajem rur zsypowych do gruzu,
 • wywóz gruzu i odpadów wywrotką z załadunkiem,
 • transport materiałów w kontenerach,
 • sprzedaż żwiru, betonu, gruzu wraz z transportem.
 • sprzedaż gruzu sortowanego

Nowoczesna Instalacja do recyklingu odpadów poremontowych ma przepustowość 260.000 ton materiału rocznie.
W czasie jej pracy na poszczególnych etapach oddzielane są różnego rodzaju odpadowe surowce, z metalu, papieru, tworzyw sztucznych i plastiku, drewna, tak by do komór, gdzie materiał wsadowy jest kruszony dostawał się „czysty” gruz. Po odpowiednim przesianiu uzyskuje się kruszywo o frakcji 0-0,4mm (czyli odsiewkę), 0,4-32mm i 32-64 mm.
SKIP oferuje zatem także sprzedaż kruszyw, materiałów o ściśle zapewnionym reżimie jakościowym potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi.
Dostarcza je albo własnym transportem w kontenerach lub w komorach wywrotek. Na powrocie zaś oferujemy WYWÓZ ZIEMI
Oczywiście na miejscu zapewnia załadunek ładowarką dla klientów, którzy chcą odebrać kruszywo osobiście, łyżką o pojemności 4 m sześciennych.

Nasi partnerzy chwalą sobie jakość kruszywa i bez obaw stosują je na swoich budowach i przy utwardzaniu dróg.
Odsiewka sortowana, np. pozbawiona kamieni i zanieczyszczeń, idealnie nadaje się do zasypu wykopów i rur jako warstwa odsączająca pod podbudowę plant pod kostkę brukową, do wymiany gruntu oraz wielu innych zadań, jako zamiennik żwiru 0,2-0,4 mm.

Chronimy środowisko, odzyskując surowce do ponownego wykorzystania, które dzięki temu na pewno nie trafią na jakiekolwiek wysypiska śmieci.
Firma SKIP podchodzi do zleceń swoich klientów kompleksowo: oprócz odbioru gruzu, odpadów poremontowych i odpadów komunalnych a także oprócz sprzedaży kruszyw oferuje:

 • przyjęcie na placu gruzu zanieczyszczonego odpadami typu folia, plastik, drewno, papa itp.
 • przyjęcie na placu odpadów pobudowanych zmieszanych,
 • śmieci,
 • transport materiałów we wskazane miejsce wywrotkami do 28 ton ładunku,
 • transport materiałów budowlanych (materiały sypkie, palety) wywrotką z załadunkiem HDS.

Słowem podsumowania, nasza firma SKIP zapewnia Państwu najwyższą jakość usług, niezbędne pozwolenia i certyfikaty, dzięki czemu są Państwo pewni utylizacji odpadów, czy recyklingu gruzu. Dysponujemy profesjonalnymi maszynami w naszej firmie oraz szeroką flotą pojazdów. Nasi przedstawiciele handlowi z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania z Państwa strony.

Prowadzisz budowę lub remont i nie wiesz, co zrobić z gruzem, kawałkami cegieł, płyt betonowych? Niechętnie patrzysz na te odpady, wyobrażając sobie, że będą gdzieś zalegały na wysypisku śmieci? Nie musisz się martwić – możesz je przekazać do przetworzenia, i to zgodnie z Ustawa o odpadach i zasadami ochrony środowiska.

- Każda firma budowlana bądź remontowa oraz osoba fizyczna, zgodnie z nową ustawą o odpadach, jest zobowiązana do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Powinna to zrobić w następujący sposób: przekazując odpady do odzysku i recyklingu, a nie do składowania, a jednocześnie powierzając gospodarowanie tymi odpadami przedsiębiorcom, którzy posiadają stosowne zezwolenia w zakresie transportu i odzysku odpadów, a nie tylko składowania. Ponadto firma musi postępować z odpadami zgodnie z „zasadą bliskości” oraz „najlepszą dostępną techniką lub technologią” do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.

Trzeba pamiętać, że przekazanie odpadów firmie transportowej nie zwalnia firmy budowlanej z odpowiedzialności za te odpady. Spać spokojnie można dopiero po ich przekazaniu firmie posiadającej stosowne zezwolenie na odzysk odpadów. Postępowanie z odpadami wbrew ustawie jest bowiem zagrożone karą grzywny albo aresztu, podczas gdy przekazanie odpadów do odzysku, a nie składowania, niesie za sobą bardzo niskie koszty gospodarowania nimi. Nie płacimy wówczas przecież wysokich opłat za składowanie, a same odpady po przerobieniu, trafiają do dalszego obrotu jako materiał budowlany.

Czym są zatem te odpady? Posiłkując się ustawą, za odpad uważa się każdą substancje lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Posiadaczem jest przy tym każdy, kto faktycznie włada odpadami, z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów. Odpadem w takim ujęciu mogą być, między innymi, w zestawieniu z sytuacjami mogącymi zaistnieć na terenie budowy: substancje lub przedmioty, dla których nie znajduje się już dalszego zastosowania lub które nie spełniają już należycie swojej funkcji, produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłyną czy tez substancje lub przedmioty, które zostały rozlane czy rozsypane.

Priorytetowe znaczenie przy realizacji umów o roboty budowlane stanowi zapobieganie powstawaniu odpadów oraz minimalizacja ich ilości. Wiadomo jednak, że na każdej budowie powstają jednak odpady, dlatego wytwórca (firma budowlana) ma obowiązek zapewnić ich gospodarowanie zgodnie z zasadami ochrony środowiska, tj. odzysk odpadów, czyli w pewnym uproszczeniu, takie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, które polegać będą na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub będą prowadzić do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Szczególną postacią odzysku odpadów jest ich recykling, czyli taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Recykling zamienia zatem odpad w produkt lub rzecz, który zyskuje wartość towaru i może uczestniczyć w obrocie gospodarczym. Dopiero odpady powstające w procesie recyklingu, które nie nadają się do dalszego odzysku, powinny być unieszkodliwiane, między innymi trafiając na składowisko odpadów.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z dnia 8 stycznia 2013r.) w art. 17 już w drugim punkcie hierarchii sposobów postępowania z odpadami, po zapobieganiu powstawaniu odpadów wymienia przygotowywanie do ponownego użycia. Dalej mamy recykling, inne procesy odzysku i unieszkodliwianie. Z kolei art. 18.2 mówi: „Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi” a art. 18.3 – „Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych – poddaniu innym procesom odzysku.”
Co ciekawe, art.175 przestrzega: „Kto będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru podlega karze aresztu albo grzywny”!

Wreszcie art. 27 podaje m.in: „2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
koncesje na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów”.

Masz do wywiezienia gruz, odpady, śmieci? - Nie ryzykuj, skorzystaj z usług legalnie działającej firmy, która spełnia wszystkie wymogi Ochrony Środowiska. Jako nieliczna do grona tych firm należy SKIP Wojciech Żwawiak. Co oferujemy?

 • wywóz gruzu
 • wywóz odpadów
 • wywóz śmieci
 • kontenery na gruz
 • kontenery na śmieci
 • kontenery na odpady
 • wyburzenia, rozbiórki
 • zsypy do gruzu

Gdzie świadczymy nasze usługi?
Nasza firma działa nie tylko na terenie Poznania. Obsługujemy takie miejscowości, jak np.: Poznań (wszystkie dzielnice), Swarzędz, Luboń, Murowana Goślina, Suchy Las, Pobiedziska, Czerwonak, Komorniki, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Kórnik. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą!

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy
system zamówień online kontenerów na gruz i śmieci